Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Никола Кедов

мениджър, Адванс Експертни Оценки

Той има над 23 години експертиза в оценки на предприятия, недвижими имоти, нематериални активи за целите на сделки и придобивания, финансова отчетност, финансиране, съдебни спорове и други.  Участвал е в оценителски и консултантски ангажименти в България, Северна Македония, Косово, Албания и Сърбия. 
Никола Кедов има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София. Член е на Кралският институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти (RICS) от 2012 г. Член е на „Камарата на независимите оценители в България“. Бил е председател на управителния съвет на „Камарата на професионалните оценители“ в България в периода 2015-2017 г.